ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ILO app και ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ILO

Α. Εισαγωγή

 1. H Εταιρία μας

.Η υπηρεσία ILO app καθώς και τα προϊόντα ILO (κάρτα, box, sticker κλπ) παρέχονται από την εταιρία με την επωνυμία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ε.Ε. με έδρα στη Θεσσαλονίκη, οδός 26ης Οκτωβρίου 28 – Αναγεννήσεως 2, ΤΚ 54627 Α.Φ.Μ. 800822937 Δ.Ο.Υ Ε’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ και αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 142151906000 (στο εξής χάριν συντομίας Εταιρία).

Πρωταρχικό μέλημα της Εταιρίας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ως προς την υπηρεσία ilo  app και τα προϊόντα ilo προς όλους εσάς τους χρήστες και σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας κατά την παροχή της υπηρεσίας και των προϊόντων. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, τότε δεν πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία ή να αγοράσετε τα προϊόντα, καθώς οι όροι αυτοί συνιστούν τη μεταξύ μας συμφωνία.

 1. Γενικοί όροι

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση της υπηρεσίας ILO app και την αγορά προϊόντων ILO. Αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του Χρήστη. Με την εγγραφή σας στην υπηρεσία ή/και με την αγορά των προίόντων, αποδέχεστε τους παρόντες όρους, που διέπουν την υπηρεσία και οτιδήποτε σχετίζεται με τη χρήση της υπηρεσίας. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, τότε δεν πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις της, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα από την ιστοσελίδα ilo.com.gr ή άλλον πρόσφορο τρόπο. Κάθε χρήση της υπηρεσίας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των χρηστών τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Η υπηρεσία και τα προϊόντα απευθύνονται αποκλειστικά σε πρόσωπα με δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο Χρήστης οφείλει να έχει τις νόμιμες εξουσίες εκπροσώπησης.

Το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί όλου του περιεχομένου της υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. και όσων δικαιωμάτων σχετίζονται με τα πωλούμενα προϊόντα) ανήκουν στη Εταιρία ή η Εταιρία έχει την άδεια χρήσης αυτών. Η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφορά, φόρτωση, ανακοίνωση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της υπηρεσίας, η διάδοση ή μετάδοση αυτών ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαγορεύεται.

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχόμενου της υπηρεσίας, δεν φέρει όμως καμία σχετική ευθύνη. Όμοια προσπάθεια καταβάλλει για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, χωρίς όμως να φέρει σχετική ευθύνη. Επίσης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της υπηρεσίας από κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί όμως ποτέ να εγγυηθεί ότι δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων. Ως εκ τούτου κάθε επισκέπτης θα πρέπει να φροντίζει για τη προστασία του μέσου πρόσβασης με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κ.λ.π.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση της.

H υπηρεσία ilo ενδέχεται να αντιμετωπίσει προσωρινές διακοπές λόγω τεχνικών δυσκολιών, εργασιών συντήρησης ή πραγματοποίησης δοκιμών, ή εφαρμογής ενημερώσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με αλλαγές στις αντίστοιχες νομοθεσίες και κανονισμούς.

Η Εταιρία ενδιαφέρεται για την εξέλιξη και τη βελτίωση της υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτό δύναται να τροποποιεί, αναστέλλει ή διακόπτει (προσωρινά ή μόνιμα), την παροχή μέρους ή του συνόλου  της υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων λειτουργιών, δυνατοτήτων, και συνδρομητικών προγραμμάτων).

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, οποιουδήποτε είδους, που μπορεί να προκληθούν από την επίσκεψη ή/και τη χρήση της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία ενδέχεται να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες. Επιπλέον, η υπηρεσία μπορεί να ενσωματωθεί ή να αλληλεπιδράσει με εφαρμογές, ιστοσελίδες και υπηρεσίες τρίτων, καθώς και με Η/Υ, κινητά τηλέφωνα, tablet και άλλες συσκευές τρίτων.   Οι πάροχοι – διαχειριστές όλων των ανωτέρω έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους. Η επίσκεψη και η χρήση ιστοσελίδων, εφαρμογών και συσκευών τρίτων, ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικούς όρους χρήσης και πολιτικές, που ο χρήστης θα πρέπει να αποδεχτεί. Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι οι εφαρμογές κι οι υπηρεσίες θα είναι συμβατές με την υπηρεσία.

Ο Χρήστης της υπηρεσίας οφείλει να απέχει από κάθε πράξη που αντίκειται στη νομοθεσία ή στα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη ή μπορεί να βλάψει την εταιρία ή/και τρίτα πρόσωπα.

Η Εταιρία σεβόμενη το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων έχει δημιουργήσει ξεχωριστό κείμενο με τίτλο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ όπου και αναρτάται η σχετική ενημέρωση.

Β. Υπηρεσία ILO app

 1. Υποχρεώσεις & Δικαιώματα του Xρήστη

Με τη υπηρεσία ILO app παρέχεται στον Χρήστη ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα πρόσβασης σε αυτήν. Πέραν των ανωτέρω, δεν μεταβιβάζεται στον χρήστη κανένα δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον. Ο Χρήστης συμφωνεί ρητά να χρησιμοποιεί την υπηρεσία μόνο για εσωτερική  χρήση και εντός του οργανισμού της. Αυτή η πρόσβαση θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου και εκτός εάν τερματιστεί από τον Χρήστη ή την Εταιρία.

Συμφωνείται ότι ο Χρήστης δεν αρχειοθετεί, αναπαράγει, διανέμει, τροποποιεί, δημοσιεύει, αδειοδοτεί, δημιουργεί παράγωγα έργα, προσφέρει προς πώληση, ούτε χρησιμοποιεί (με την εξαίρεση των ρητά επιτρεπόμενων βάσει των παρόντων όρων) περιεχόμενο και πληροφορίες που περιέχονται ή λαμβάνονται από την υπηρεσία ILO app ή μέσω αυτής.

Η συνδρομητική υπηρεσία παρέχεται επί πληρωμή. Ωστόσο, η Εταιρία προσφέρει και δωρεάν υπηρεσία κατά τα αναφερόμενα παρακάτω στις συνδρομές – υπηρεσίες. Με την εγγραφή στη υπηρεσία, ο Χρήστης μπορεί να αγοράσει και τα προϊόντα ilo.

Η διάθεση της υπηρεσίας γίνεται α) μέσω της εγκατάστασης και χρήσης της εφαρμογής ilo, η οποία υποστηρίζεται από ορισμένες συνδεδεμένες συσκευές και λογισμικά, ειδικά smartphones ή τάμπλετς (tablets), τα οποία συνδέονται με δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (β) μέσω του διαδικτυακού τόπου myilo.app για ηλεκτρονικό υπολογιστή (desktop ή laptop) με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη δημιουργία λογαριασμού (εγγραφή) δηλώνοντας όνομα, email και κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης επιλέγεται και τοποθετείται από τον Χρήστη για να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του και να διαχειρίζεται την εφαρμογή. Προορίζεται αυστηρά για προσωπική χρήση. Η διαχείριση και διαφύλαξη του κωδικού πρόσβασης στην υπηρεσία, καθώς και των προϊόντων ILO είναι ευθύνη του Χρήστη. Οι πληροφορίες, που περιέχει η εφαρμογή, εισάγονται και τροποποιούνται από τον Χρήστη. Τα στοιχεία που καταχωρούνται και αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων είναι προσβάσιμα και επεξεργάσιμα μόνο από τον Χρήστη. Όλες οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν στον κωδικό πρόσβασης του Χρήστη, θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί από αυτόν, ο οποίος και φέρει πλήρη ευθύνη για τον τρόπο και λόγο διαχείρισης του προφίλ του καθώς και του περιεχόμενου που κάθε φορά εντάσσει.  Τα δεδομένα αυτά μπορούν να διαγραφούν αποκλειστικά από τον Χρήστη.

Ο Χρήστης, κατά τη χρήση της υπηρεσίας, οφείλει να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση, παράνομης ή αντίθετης στα χρηστά ήθη, χρήσης της υπηρεσίας από τον Χρήστη ή παραβίασης των παραπάνω υποχρεώσεων, η Εταιρία δικαιούται να παύσει άμεσα την πρόσβαση στην υπηρεσία και επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματός της.

Ο Χρήστης παραχωρεί το δικαίωμα να επιτρέπεται στην Εταιρία να χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή, το εύρος ζώνης και το υλικό αποθήκευσης στη συσκευή που χρησιμοποιεί, προκειμένου να διευκολύνει τη λειτουργία της υπηρεσίας.

Η Εταιρία αναλαμβάνει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Το περιεχόμενο της συνδρομητικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών δυνατοτήτων και λειτουργιών, δύναται να μεταβάλλεται κατά τη κρίση της Εταιρίας. Σε περίπτωση μεταβολών/βελτιστοποιήσεων στο περιεχόμενο, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις χρεώσεις της συνδρομής προβαίνοντας και σε αύξηση των χρεώσεων αυτών, με σχετικές ανακοινώσεις δια του Τύπου ή με προηγούμενη ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο ilo.com.gr, ή με οιαδήποτε πρόσφορη ενημέρωσή του Χρήστη.

 1. Δοκιμαστική περίοδος

Η Εταιρία παρέχει στο Χρήστη δικαίωμα δοκιμαστικής (δωρεάν) περιόδου 14 ημερών, από την ημέρα που ο Χρήστης θα εγγραφεί στη υπηρεσία. Το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει κατά το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, δηλαδή 14 ημέρες, από την εγγραφή. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής περιόδου των 14 ημερών, ο Χρήστης χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Το δικαίωμα δοκιμαστικής περιόδου, παρέχεται στον Χρήστη, μόνο μία (1) φορά.

Κατά την εγγραφή, ο Χρήστης υποχρεούται να δηλώσει μία χρεωστική/πιστωτική κάρτα, την οποία θα χρεώνει η Εταιρία, μετά το πέρας της δοκιμαστικής περιόδου. Η Εταιρία υποχρεούται να ενημερώσει τον Χρήστη επτά (7) ημέρες πριν την λήξη τα δοκιμαστικής περιόδου, μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει ο Χρήστης κατά την εγγραφή του.  Εάν ο Χρήστης δεν ακυρώσει τη Συνδρομή επί πληρωμή πριν τη λήξη της Δοκιμής, δεν έχει πλέον δικαίωμα υπαναχώρησης και εξουσιοδοτεί την Εταιρία να τον χρεώνει αυτόματα την τιμή που έχει συμφωνηθεί κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο ή κάθε έτος, για τη μηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια συνδρομή αντιστοίχως, μέχρι να ακυρώσει τη συνδρομή επί πληρωμή.

 

 1. Συνδρομές – υπηρεσίες

Η Εταιρία παρέχει στον Χρήστη, την δυνατότητα αγοράς των εξής προγραμμάτων συνδρομής:

Α. Digital business card με μηνιαία ή ετήσια συνδρομή .

Β. Βusiness profile με εξαμηνιαία ή ετήσια συνδρομή.

Γ. Δωρεάν υπηρεσία Digital business card

 

Το κόστος συνδρομής για την υπηρεσία είναι σύμφωνα με το πακέτο συνδρομής που έχει επιλέξει η Χρήστης και προκαταβάλλεται κατά την έναρξη της περιόδου χρήσης.

Για την εγκατάσταση της Εφαρμογής και τη χρήση της συνδρομητικής υπηρεσίας ισχύουν, πέραν της συνδρομής, χρεώσεις χρήσης δεδομένων ή σύνδεσης στο διαδίκτυο, βάσει του τιμοκαταλόγου του εκάστοτε παρόχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που θα έχει επιλέξει ο Χρήστης της υπηρεσίας.

Όλες οι συνδρομές ενεργοποιούνται στην εφαρμογή ilo, βάσει της διαδικασίας εγγραφής που εμφαίνεται εκεί και ανανεώνονται αυτόματα κατά τη λήξη τους με τη συμπλήρωση της διάρκειάς τους, εκτός αν o Χρήστης προχωρήσει σε ακύρωσή ή διακοπή τους. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την αλήθεια και την ακρίβεια των στοιχείων, που θα δηλώσει κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία.

Για την εγγραφή σας στη συνδρομητική υπηρεσία ilo, η προπληρωμή γίνεται με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών Stripe.

 

 1. Διακοπή και τερματισμός

Ο Χρήστης, με την εγγραφή του σε μια συνδρομή, συμφωνεί σε ελάχιστη διάρκεια δέσμευσης διάρκειας:

 • ενός ημερολογιακού μήνα ή έτους (σε μηναία ή ετήσια συνδρομή αντίστοιχα)
 • εξαμηνιαίου ή έτους (σε εξαμηνιαία ή ετήσια συνδρομή αντίστοιχα)

και στη συνέχεια στην αυτόματη μηναία ανανέωσή της ή στο τέλος κάθε εξαμηνιαίας ή στο τέλος κάθε ετήσιας συνδρομής και σε περίπτωση που δεν την ακυρώσει/διακόψει, δίνει εξουσιοδότηση στην Εταιρία για αυτόματες ανανεώσεις της συνδρομής μέσω της καθορισμένης χρέωσης και του επιλεγμένου τρόπου πληρωμής.

Η χρέωση θα λαμβάνει χώρα από την Εταιρία κατά την τελευταία ημέρα της τρέχουσας περιόδου χρήσης.

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει προπληρώσει συνδρομή επί πληρωμή, την οποία διακόψει για οποιοδήποτε λόγο η Εταιρία, η Εταιρία οφείλει να του επιστρέψει  το προπληρωμένο ποσό της τρέχουσας συνδρομής, για το διάστημα που δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο χρήστης οφείλει να έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία λογαριασμού του, για να δύναται η Εταιρία να προβεί σε επιστροφή χρημάτων.

Ο Χρήστης μπορεί να προβεί σε ακύρωση/διακοπή της συνδρομής, ως ακολούθως:

Μέσω της εφαρμογής ilo ή του διαδικτυακού ιστότοπου myilo.app, ο χρήστης συνδέεται με τα στοιχεία του (email και password) και μέσω της ενότητας Ρυθμίσεις > Διαχείριση Συνδρομής μπορεί να ακυρώσει τη συνδρομή του.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η ακύρωση της υπηρεσίας, ο Χρήστης οφείλει να έχει επικαιροποιημένα τα προσωπικά του στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία της χρέωσης.

Διευκρινίζεται ότι, η διαγραφή/απεγκατάσταση της εφαρμογής από τη συσκευή του Χρήστη, δεν συνεπάγεται ακύρωση ή διακοπή της υπηρεσίας. Η ακύρωση γίνεται αυστηρά, με τον ανωτέρω περιγραφόμενο τρόπο.

Σημειώνεται ότι, η  ακύρωση θα τεθεί σε ισχύ μετά την τελευταία ημέρα της τρέχουσας περιόδου συνδρομής. Σε περίπτωση ακύρωσης προπληρωμένης περιόδου χρήσης, η Εταιρία δεν υποχρεούται να επιστρέψει στον Χρήστη χρήματα, για το τμήμα της συνδρομής που δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Χρήστη.

Επιπλέον, η Εταιρία δεν υποχρεούται να επιστρέψει χρήματα για συνδρομή που τερματίστηκε, εξαιτίας διακοπής λειτουργίας ή βλάβης του δικτύου ή άλλων υπηρεσιών, που οφείλονται σε ενέργειες τρίτων ή συμβάντων που δεν υπόκεινται στον έλεγχό της.

Ο Χρήστης δύναται να προβεί σε ακύρωση  της συνδρομητικής υπηρεσίας οποτεδήποτε, πριν από την λήξη της τρέχουσας περιόδου χρέωσης ή της δοκιμαστικής περιόδου.

Γ. Προϊόντα ILO

 1. Γενικά

Για την αγορά προϊόντων ILO, είναι απαραίτητη η επιλογή μιας από τις τρεις παρεχόμενες υπηρεσίες, που αναφέρονται παραπάνω υπό Β3. Η κάθε υπηρεσία προσφέρει τις εκεί περιγραφόμενες δυνατότητες χρήσης των προϊόντων

O Χρήστης – πελάτης υποχρεούται να συμπληρώσει με ακρίβεια τα στοιχεία που απαιτούνται από τη σχετική φόρμα προκειμένου να μπορέσει να πραγματοποιήσει τις αγορές προϊόντων ILO που επιθυμεί. Ειδικότερα, η αγορά πραγματοποιείται από τον Xρήστη ως επισκέπτη, δηλώνοντας τις σχετικές πληροφορίες που θα ζητηθούν (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας). Στη συνέχεια, θα πρέπει να ανοίξει λογαριασμό προκειμένου να απολαύσει τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα προϊόντα.

Ο Χρήστης υποχρεούται όπως υποδείξει μία διεύθυνση (κατοικίας ή εργασίας) για την παράδοση της παραγγελίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένες εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που η διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας δηλωθεί λάθος, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον Χρήστη.

Ο Χρήστης μπορεί να αγοράσει τα προϊόντα για ίδια χρήση ή προκειμένου να την προσφέρει ως δώρο σε τρίτο πρόσωπο. Στην τελευταία περίπτωση συμπληρώνει στη σχετική φόρμα με δική του ευθύνη τα στοιχεία του τρίτου προσώπου. Ο Χρήστης απαγορεύεται να μεταπωλεί τα προϊόντα που αγοράζει. Κάθε πώληση προϊόντος προορίζεται για την αποκλειστική χρήση του Χρήστη ή για την αποκλειστική χρήση του προσώπου στο όνομα του οποίου γίνεται η παράδοση. Στην τελευταία περίπτωση ο Χρήστης εγγυάται για την αποδοχή των όρων της παρούσης από τον τελικό χρήστη του προϊόντος.

Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής και εφόσον ο Χρήστης έχει επιλέξει κάρτα ilo στην οποία θα αποτυπώνονται στοιχεία επιλογής του, όπως λογότυπο, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα κλπ, ο χρήστης θα λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με συγκεκριμένη φόρμα την οποία θα πρέπει να συμπληρώσει. Η φόρμα περιλαμβάνει πεδία (όπως μέγεθος, χρώμα, θέση λογοτύπου κλπ) τα οποία συμπληρώνονται με ευθύνη του χρήστη. Στη συνέχεια και αφού η εταιρία λάβει την συμπληρωμένη φόρμα, αποστέλλεται με email στον χρήστη μακέτα της κάρτας ilo σε ψηφιακή μορφή. Ο χρήστης οφείλει να επιβεβαιώσει την μακέτα εντός 5 ημερών.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η απόδοση των χρωμάτων, γραμμάτων κλπ μεταξύ του ψηφιακού δείγματος και της εκτυπωμένης κάρτας ilo που θα παραλάβει, μπορεί να έχει απόκλιση από την πραγματικότητα σε επίπεδα αποχρώσεων, τόνων, μεγέθους κλπ, καθώς αποδίδονται από ηλεκτρονικά μηχανήματα, οι ρυθμίσεις των οποίων επηρεάζονται από πολλές παραμέτρους και ορίζονται από τις δυνατότητες του κάθε μηχανήματος αλλά και τον εκάστοτε χρήστη. Τα παραπάνω ισχύουν αντίστοιχα και για το ilo box.

 1. Ειδικότερα ως προς την κάρτα ilo:

Σημειώνεται ότι η κάρτα ilo έχει ενσωματωμένο μικροκύκλωμα (τσιπ) όπου περιέχει έναν τυχαίο μοναδικό κωδικό, ο οποίος μετά την ενεργοποίηση της κάρτας αντιστοιχεί στο προφίλ του Χρήστη στην υπηρεσίας.

Η ενεργοποίηση και διαχείριση της κάρτας ilo, γίνεται από την υπηρεσία ilo μετά την παραλαβή της κάρτας και με τη δημιουργία λογαριασμού (εγγραφή) δηλώνοντας όνομα, email και κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης επιλέγεται και τοποθετείται από τον Χρήστη για να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του και να διαχειρίζεται την κάρτα ilo. Προορίζεται αυστηρά για προσωπική χρήση, ενώ η ευθύνη για τυχόν απώλεια ή υποκλοπή του ανήκει στον ίδιο.

Όλες οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν στον κωδικό πρόσβασης του χρήστη, θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τον Χρήστη, ο οποίος και φέρει πλήρη ευθύνη για τον τρόπο και λόγο διαχείρισης της κάρτας, ilo καθώς και του περιεχόμενου που κάθε φορά εντάσσει.

 1. Ειδικότερα ως προς το ilo box:

Το ILO BOX είναι ειδική συσκευή/κατασκευή (box) με ενσωματωμένο κύκλωμα κοντινού πεδίου (NFC) το οποίο επιτρέπει την προβολή πληροφοριών σε τρίτα πρόσωπα μέσω ειδικής Διαδικτυακής εφαρμογής. Επιπλέον για συσκευές που δεν υποστηρίζουν NFC, το ILO BOX περιέχει και έναν Κώδικα QR. Οι πληροφορίες εισάγονται και τροποποιούνται από τον Χρήστη μέσω της υπηρεσίας ilo, που έχει δημιουργηθεί από την Εταιρία. Τα στοιχεία που καταχωρούνται και αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων είναι προσβάσιμα και επεξεργάσιμα μόνο από τον Χρήστη και τον τεχνικό της υπηρεσίας φιλοξενίας (σέρβερ). Τα δεδομένα αυτά μπορούν να διαγραφούν αποκλειστικά από τον Χρήστη.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία από τον Χρήστη γίνεται με τη δημιουργία κωδικού πρόσβασης, εμπιστευτικού χαρακτήρα. Όλες οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν στον κωδικό πρόσβασης του Χρήστη, θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τον Χρήστη, ο οποίος και φέρει πλήρη ευθύνη για τον τρόπο και λόγο διαχείρισης της κάρτας, ilo καθώς και του περιεχόμενου που κάθε φορά εντάσσει.

Το NFC και ο Κώδικας QR περιέχουν έναν τυχαίο μοναδικό κωδικό, ο οποίος μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας αντιστοιχεί στο προφίλ του Χρήστη μέσω της υπηρεσίας ilo.

Το τίμημα που καταβλήθηκε αφορά στις λειτουργίες που υπάρχουν σήμερα, ενώ σε περίπτωση δημιουργίας νέων λειτουργιών (updates), η Εταιρία επιφυλάσσεται να απαιτήσει πρόσθετο τίμημα.

Σε περίπτωση μη χρήσης του ilo box από τον Χρήστη, η Εταιρία δεν υποχρεούται στην επιστροφή οποιοδήποτε καταβληθέντος ποσού.

Με το ilo box παρέχεται στον Χρήστη ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία ilo, για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Πέραν των ανωτέρω, δεν μεταβιβάζεται στον Χρήστη κανένα δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον.

Η κάθε μια συσκευή (box) παρέχεται με μια μόνο προσωπική, μη μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική άδεια χρήσης του λογισμικού διαχείρισης της υπηρεσίας. Απαγορεύεται στον Χρήστη η χρήση του λογισμικού σε οποιαδήποτε άλλο υλικό φορέα, η παραγωγή πηγαίου κώδικα, η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, τροποποίηση, αποσύνθεση, αποσυναρμολόγηση ή δημιουργία παράγωγων έργων του λογισμικού.

Δεν υπάρχει τεχνική δυνατότητα περιορισμού της πρόσβασης ανά συσκευή.

Η Εταιρία αναλαμβάνει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Ο Χρήστης ωστόσο αναγνωρίζει ότι η υπηρεσία παρέχεται με εργαλεία τρίτων μερών για τα οποία η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε φέρει σχετική ευθύνη.

 1. Επιστροφές προϊόντων ILO

Η εταιρία έχει υποχρέωση να αντικαταστήσει την ilo κάρτα και το ilo box, σε περίπτωση που αυτό που παραδόθηκε στον Χρήστη είναι ελαττωματικό και ειδικότερα στην περίπτωση που δεν λειτουργεί σύμφωνα με τη προοριζόμενη χρήση του , εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση. Το προϊόν θα πρέπει να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΤΔΑ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Σε περίπτωση που η συσκευασία είναι ανοιγμένη ή κατεστραμμένη, ο Χρήστης οφείλει να μην παραλάβει το προϊόν.

Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

Το προϊόν παραλαμβάνεται από την Εταιρία και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον πελάτη ελαττώματος. Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και τεχνικά ελεγχθεί αυτά από την Εταιρία και εφόσον διαπιστωθεί τεχνικό ελάττωμα, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, σε περίπτωση που υπάρχει διαθεσιμότητα, άλλως σε περίπτωση που ο Χρήστης-Πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς.

Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή ελλαττωματικών προϊόντων στην Εταιρία όσο και για την επαναπροώθηση στον Χρήστη του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την Εταιρία. Αν διαπιστωθεί ότι το προϊόν λειτουργεί κανονικά, και ως εκ τούτου δεν είχε ελάττωμα, ο Χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τους κόστους τεχνικού ελέγχου.

Το προϊόν σχεδιάζεται αποκλειστικά από τον Χρήστη και η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν επεμβαίνει στο περιεχόμενο που έχει συμπληρώσει ο πελάτης στο design brief.

Ο Χρήστης έχει την πλήρη ευθύνη του ελέγχου του προϊόντος κατά τη συμπλήρωση του design brief. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη και δεν αναγνωρίζει ως ελάττωμα, τυπογραφικά λάθη, κατά τη συμπλήρωση και την έγκριση των στοιχείων, από τον Χρήστη.

Αποκλίσεις του φυσικού προϊόντος με την ψηφιακή απεικόνιση, ως προς το χρώμα, τη γραμματοσειρά, την εκτύπωση, το μέγεθος κλπ, δεν αποτελούν ελαττώματα. Ειδικότερα, ως προς το Ilo box, είναι κατασκευασμένο από φυσικό ξύλο μασίφ. Ως εκ τούτου, οι ρόζοι, τα «νερά» και η κατά περίπτωση μη ομοιόμορφη επιφάνεια αποτελούν εγγενή στοιχεία του φυσικού ξύλου και όχι ελαττώματα. Σημειώνεται ότι κάτω από το ilo box είναι αναγκαίο ένα περίγραμμα από οπή (τρύπα) για την τοποθέτηση του nfc chip, το οποίο ομοίως δεν συνιστά ελάττωμα.

Ο Χρήστης-Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αδικαιολόγητα από τη σύμβαση, διότι τα προϊόντα  κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του και είναι σαφώς εξατομικευμένα.

 1. Τρόποι πληρωμής προϊόντων

Για τις online αγορές προϊόντων ILO μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

 1. Μέσω χρέωσης πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας
 2. Μέσω paypal
 3. Μέσω τραπεζικής μεταφοράς στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
  • Τράπεζα Πειραιώς
   • ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5228-086590-661
   • IBAN: GR5301722280005228086590661
   • Δικαιούχος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΕ
  • Alpha Bank
   • ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 7040-0200202-4826
   • IBAN: GR5301407040704002002024826
   • Δικαιούχος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΕ

Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας μέσω τραπεζικού λογαριασμού, θα πρέπει να προχωρήσετε στην κατάθεση ολόκληρου του ποσού της παραγγελίας σας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και τραπεζικών εξόδων, εντός 2 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της παραγγελίας και να μας ενημερώσετε γραπτώς στο [email protected] Τα στοιχεία που χρειαζόμαστε είναι:

 1. Ονοματεπώνυμο
 2. Ποσό κατάθεσης
 3. Αριθμός παραγγελίας

Έτσι θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε άμεσα την πληρωμή σας και να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση και αποστολή της παραγγελίας σας.

 1. Τρόποι αποστολής προϊόντων

Η αποστολή των παραγγελιών των προϊόντων γίνεται μέσω των εταιριών ταχυμεταφορών (courier) που συνεργαζόμαστε. Η εταιρία ταχυμεταφορών παραδίδει στη διεύθυνση που εσείς δηλώνετε (οικία, εργασία κλπ), με εξαίρεση περιπτώσεις δυσπρόσιτων περιοχών όπου θα πρέπει να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κοντινότερο υποκατάστημα της εταιρίας ταχυμεταφορών.

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον παραλήπτη.

 1. Διαθεσιμότητα

Τα προϊόντα ilo είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας και βάση αποθεμάτων.

 1. Χρόνος αποστολής προϊόντων

Η αποστολή διεκπεραιώνεται κατόπιν συνεννόησης ή όπως αυτή αναφέρεται στη σελίδα του εκάστοτε προϊόντος και δίνεται προτεραιότητα κατόπιν της ημερομηνίας παραγγελίας. Σε άλλη περίπτωση ο χρόνος αποστολής των προϊόντων ορίζεται στις 10 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που ο πελάτης θα δώσει την τελική έγκριση στο design brief ή box brief.

Δ. Περιορισμός & Ανάληψη ευθυνών

Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή άλλων ειδικών συνθηκών.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν υποστεί φθορά ή καταστροφή κατά την μεταφορά του, η εταιρία αναλαμβάνει την αντικατάστασή του. Σε περιπτώσεις αλλαγών και επιστροφών, η Εταιρία ανταποκρίνεται εντός 21 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο και το λόγο χρήσης και διαχείρισης της υπηρεσίας και των προϊόντων, καθώς και του περιεχομένου που επιλέγει ο κάθε χρήστης. Ο Χρήστης οφείλει να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση, παράνομης ή αντίθετης στα χρηστά ήθη, χρήσης και διαχείρισης της υπηρεσίας ILO app ή/και των προϊόντων ILO, η Εταιρία δικαιούται να παύσει άμεσα στην πρόσβαση στο λογαριασμό του χρήστη και επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματός της.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή βλάβη που προκαλείται από κυβερνοεπιθέσεις, αθέμιτη πρόσβαση ή παρεμβολή σε πληροφοριακά δεδομένα, αθέμιτη παρεμβολή σε δεδομένα ή υποκλοπή δεδομένων ή άλλες παρόμοιες αθέμιτες παραβιάσεις και πράξεις που διενεργούνται από τρίτα πρόσωπα που δεν συνδέονται με την εταιρία.

 1. E. Πολιτική τιμών

Ο Χρήστης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα/χρέωση που αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους κατά το χρόνο της εγγραφής στη συνδρομητική υπηρεσία και της παραγγελία των προϊόντων  της Εταιρίας. Οι τιμές που αναγράφονται σε κάθε προϊόν αφορούν σε τελικές τιμές με Φ.Π.Α., ενώ οι τιμές που αναγράφονται στην υπηρεσία αφορούν τις καθαρές τιμές και ο ΦΠΑ προστίθεται κατά την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας. Στις τιμές των προϊόντων δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον Χρήστη-Πελάτη και προστίθενται στην τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Στ. Εγγύηση

Η Εταιρία δεσμεύεται να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωματικό προϊόν, όπως αυτό προβλέπεται παραπάνωΓ4, ή προϊόν που έχει υποστεί φθορά ή καταστροφή κατά την μεταφορά του.

Ζ. Εφαρμοστέο δίκαιο-δικαιοδοσία

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2024