ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ILO.COM.GR

Γενικά

Η ιστοσελίδα www.ilo.com.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης με πληρωμή της κάρτας ilo και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρία με την επωνυμία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ε.Ε. με έδρα στη Θεσσαλονίκη, οδός 26ης Οκτωβρίου 28 – Αναγεννήσεως 2, ΤΚ 54627 Α.Φ.Μ. 800822937 Δ.Ο.Υ Ε’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ και αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 142151906000 (στο εξής χάριν συντομίας εταιρία).

Γενικοί Όροι

Πρωταρχικό μέλημα της εταιρίας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ιστοσελίδας www.ilo.com.gr καθώς και της ιστοσελίδας www.my.ilo.com.gr προς όλους εσάς τους χρήστες και σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, τη σχετική πώληση και παροχή υπηρεσιών. Αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και του χρήστη.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημά της, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των επισκεπτών-χρηστών τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Η ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα με δικαιοπρακτική ικανότητα.

Η ιστοσελίδα έχει ως αντικείμενο να παρέχει πληροφορίες ως προς τους τομείς δραστηριότητας, την κάρτα ilo και το ilo box. Επίσης, λειτουργεί και ως ηλεκτρονικό κατάστημα για αγορά με πληρωμή της κάρτας ilo και του ilo box σύμφωνα με τους όρους συναλλαγών. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα δεν συνιστούν συμβουλές ούτε προτροπή ή παρότρυνση προς τους χρήστες της ιστοσελίδας για επιχείρηση ή μη ενεργειών ή λήψη αποφάσεων.

Το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. και όσων δικαιωμάτων σχετίζονται με τα πωλούμενα προϊόντα) ανήκουν στη εταιρία ή η εταιρία έχει την άδεια χρήσης αυτών. Η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφορά, φόρτωση, ανακοίνωση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της ιστοσελίδας, η διάδοση ή μετάδοση αυτών ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαγορεύεται.

Η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχόμενου της ιστοσελίδας, δεν φέρει όμως καμία σχετική ευθύνη. Όμοια προσπάθεια καταβάλλει για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, χωρίς όμως να φέρει σχετική ευθύνη. Επίσης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της ιστοσελίδας από κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί όμως ποτέ να εγγυηθεί ότι δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων. Ως εκ τούτου κάθε επισκέπτης θα πρέπει να φροντίζει για τη προστασία του μέσου πρόσβασης με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κ.λ.π.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση της.

Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, οποιουδήποτε είδους, που μπορεί να προκληθούν από την επίσκεψη ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι – διαχειριστές των οποίων έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους.

Ο επισκέπτης, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας οφείλει να απέχει από κάθε πράξη που αντίκειται στη νομοθεσία ή στα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη ή μπορεί να βλάψει την εταιρία ή/και τρίτα πρόσωπα.

Η εταιρία σεβόμενη το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων έχει δημιουργήσει ξεχωριστό κείμενο με τίτλο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ όπου και αναρτάται η σχετική ενημέρωση.

Υποχρεώσεις & Δικαιώματα του χρήστη

Ο χρήστης – πελάτης υποχρεούται να συμπληρώσει με ακρίβεια τα στοιχεία που απαιτούνται από τη σχετική φόρμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα προκειμένου να μπορέσει να πραγματοποιήσει τις αγορές που επιθυμεί. Ειδικότερα, η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη είτε ως επισκέπτης είτε ανοίγοντας λογαριασμό ως μέλος, δηλώνοντας τις σχετικές πληροφορίες που θα ζητηθούν (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας).

Ο χρήστης υποχρεούται όπως υποδείξει μία διεύθυνση (κατοικίας ή εργασίας) για την παράδοση της παραγγελίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένες εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που η διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας δηλωθεί λάθος, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πελάτη.

Ο χρήστης μπορεί να αγοράσει την κάρτα ή και το ilo box για ίδια χρήση ή προκειμένου να την προσφέρει ως δώρο σε τρίτο πρόσωπο. Στην τελευταία περίπτωση συμπληρώνει στη σχετική φόρμα με δική του ευθύνη τα στοιχεία του τρίτου προσώπου. Ο χρήστης απαγορεύεται να μεταπωλεί τα προϊόντα που αγοράζει. Κάθε πώληση προϊόντος προορίζεται για την αποκλειστική χρήση του χρήστη – πελάτη ή για την αποκλειστική χρήση του προσώπου στο όνομα του οποίου γίνεται η παράδοση. Στην τελευταία περίπτωση ο πελάτης εγγυάται για την αποδοχή των όρων της παρούσης από τον τελικό χρήστη του προϊόντος.

Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής και εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει κάρτα ilo στην οποία θα αποτυπώνονται στοιχεία επιλογής του, όπως λογότυπο, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα κλπ, ο χρήστης θα λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με συγκεκριμένη φόρμα την οποία θα πρέπει να συμπληρώσει. Η φόρμα περιλαμβάνει πεδία (όπως μέγεθος, χρώμα, θέση λογοτύπου κλπ) τα οποία συμπληρώνονται με ευθύνη του χρήστη. Στη συνέχεια και αφού η εταιρία λάβει την συμπληρωμένη φόρμα, αποστέλλεται με email στον χρήστη μακέτα της κάρτας ilo σε ψηφιακή μορφή. Ο χρήστης οφείλει να επιβεβαιώσει την μακέτα εντός 5 ημερών.

Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η απόδοση των χρωμάτων, γραμμάτων κλπ μεταξύ του ψηφιακού δείγματος και της εκτυπωμένης κάρτας ilo που θα παραλάβει, μπορεί να έχει απόκλιση από την πραγματικότητα σε επίπεδα αποχρώσεων, τόνων, μεγέθους κλπ, καθώς αποδίδονται από ηλεκτρονικά μηχανήματα, οι ρυθμίσεις των οποίων επηρεάζονται από πολλές παραμέτρους και ορίζονται από τις δυνατότητες του κάθε μηχανήματος αλλά και τον εκάστοτε χρήστη. Τα παραπάνω ισχύουν αντίστοιχα και για το ilo box.

Ειδικότερα ως προς την κάρτα ilo:

Σημειώνεται ότι η κάρτα ilo έχει ενσωματωμένο μικροκύκλωμα (τσιπ) όπου περιέχει έναν τυχαίο μοναδικό κωδικό, ο οποίος μετά την ενεργοποίηση της κάρτας αντιστοιχεί στο προφίλ του χρήστη μέσω του my.ilo.com.gr

Η ενεργοποίηση και διαχείριση της κάρτας ilo γίνεται από την ιστοσελίδα my.ilo.com.gr μετά την παραλαβή της κάρτας και με τη δημιουργία λογαριασμού (εγγραφή) δηλώνοντας όνομα, email και κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης επιλέγεται και τοποθετείται από τον χρήστη για να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του και να διαχειρίζεται την κάρτα ilo. Προορίζεται αυστηρά για προσωπική χρήση, ενώ η ευθύνη για τυχόν απώλεια ή υποκλοπή του ανήκει στον ίδιο.

Όλες οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν στον κωδικό πρόσβασης του χρήστη, θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τον χρήστη, ο οποίος και φέρει πλήρη ευθύνη για τον τρόπο και λόγο διαχείρισης της κάρτας, ilo καθώς και του περιεχόμενου που κάθε φορά εντάσσει.

Ειδικότερα ως προς το ilo box:

Το ILO BOX είναι ειδική συσκευή/κατασκευή (box) με ενσωματωμένο κύκλωμα κοντινού πεδίου (NFC) το οποίο επιτρέπει την προβολή πληροφοριών σε τρίτα πρόσωπα μέσω ειδικής Διαδικτυακής εφαρμογής. Επιπλέον για συσκευές που δεν υποστηρίζουν NFC, το ILO BOX περιέχει και έναν Κώδικα QR. Οι πληροφορίες σήμερα είναι εντεταγμένες  σε 5 πεδία (μενού, wifi, στοιχεία επικοινωνίας, σύνδεσμος/url, ημερολόγιο/event). Οι πληροφορίες εισάγονται και τροποποιούνται από τον Πελάτη μέσω της ιστοσελίδας my.ilo.com.gr, που έχει δημιουργηθεί από την Εταιρία. Τα στοιχεία που καταχωρούνται και αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων είναι προσβάσιμα και επεξεργάσιμα μόνο από τον Πελάτη και τον τεχνικό της υπηρεσίας φιλοξενίας (σέρβερ). Τα δεδομένα αυτά μπορούν να διαγραφούν αποκλειστικά από τον Πελάτη.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα my.ilo.com.gr από τον Πελάτη γίνεται με τη δημιουργία κωδικού πρόσβασης, εμπιστευτικού χαρακτήρα. Όλες οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν στον κωδικό πρόσβασης του χρήστη, θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τον χρήστη, ο οποίος και φέρει πλήρη ευθύνη για τον τρόπο και λόγο διαχείρισης της κάρτας, ilo καθώς και του περιεχόμενου που κάθε φορά εντάσσει.

Το NFC και ο Κώδικας QR περιέχουν έναν τυχαίο μοναδικό κωδικό, ο οποίος μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας αντιστοιχεί στο προφίλ του Πελάτη μέσω του my.ilo.com.gr.

Το τίμημα που καταβλήθηκε αφορά στις λειτουργίες που υπάρχουν σήμερα, ενώ σε περίπτωση δημιουργίας νεών λειτουργιών (updates), η Εταιρία επιφυλάσσεται να απαιτήσει πρόσθετο τίμημα.

Σε περίπτωση μη χρήσης του ILO BOX από τον Πελάτη, η Εταιρία δεν υποχρεούται στην επιστροφή οποιοδήποτε καταβληθέντος ποσού.

Με το ILO BOX παρέχεται στον Πελάτη ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα πρόσβασης στην ιστοσελίδα my.ilo.com.gr. για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Πέραν των ανωτέρω, δεν μεταβιβάζεται στον Πελάτη κανένα δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον.

Η κάθε μια συσκευή (box) παρέχεται με μια μόνο προσωπική, μη μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική άδεια χρήσης του λογισμικού διαχείρισης my.ilo.com.gr. Απαγορεύεται στον Πελάτη η χρήση του λογισμικού σε οποιαδήποτε άλλο υλικό φορέα, η παραγωγή πηγαίου κώδικα, η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, τροποποίηση, αποσύνθεση, αποσυναρμολόγηση ή δημιουργία παράγωγων έργων του λογισμικού.

Δεν υπάρχει τεχνική δυνατότητα περιορισμού της πρόσβασης ανά συσκευή.

Η Εταιρία αναλαμβάνει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας my.ilo.com.gr. Ο Πελάτης ωστόσο αναγνωρίζει ότι η πλατφόρμα παρέχεται με εργαλεία τρίτων μερών για τα οποία η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε φέρει σχετική ευθύνη. Παρόλα αυτά η Εταιρία εγγυάται 3 χρόνια ορθής λειτουργίας του λογισμικού διαχείρισης my.ilo.com.gr. σε ότι αφορά το ilo box. Επίσης, όσον αφορά το χρόνο ζωής του κυκλώματος κοντινού πεδίου (NFC), η διάρκεια ορίζεται στα 10 χρόνια σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

Επιστροφές

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Η εταιρία έχει υποχρέωση να αντικαταστήσει το προϊόν, σε περίπτωση που αυτό που παραδόθηκε στον πελάτη είναι ελαττωματικό, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση. Tο προϊόν θα πρέπει να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον πελάτη ελαττώματος. Σε περίπτωση που η συσκευασία είναι ανοιγμένη ή κατεστραμμένη, ο πελάτης οφείλει να μην παραλάβει το προϊόν. Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την εταιρία, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, σε περίπτωση που υπάρχει διαθεσιμότητα, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη.

Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην εταιρία όσο και για την επαναπροώθηση στον πελάτη του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την εταιρία.

Το προϊόν σχεδιάζεται αποκλειστικά από τον πελάτη και η εταιρία σε καμία περίπτωση δεν επεμβαίνει στο περιεχόμενο που έχει συμπληρώσει ο πελάτης στο design brief.

Ο πελάτης έχει την πλήρη ευθύνη του ελέγχου του προϊόντος κατά τη συμπλήρωση του design brief. Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη και δεν αναγνωρίζει ως ελάττωμα, τυπογραφικά λάθη, κατά τη συμπλήρωση και την έγκριση των στοιχείων, από τον πελάτη.

Αποκλίσεις του φυσικού προϊόντος με την ψηφιακή απεικόνιση, ως προς το χρώμα, τη γραμματοσειρά, την εκτύπωση, το μέγεθος κλπ, δεν αποτελούν ελαττώματα. Ειδικότερα, ως προς το Ilo box, είναι κατασκευασμένο από φυσικό ξύλο μασίφ. Ως εκ τούτου, οι ρόζοι, τα «νερά» και η κατά περίπτωση μη ομοιόμορφη επιφάνεια αποτελούν εγγενή στοιχεία του φυσικού ξύλου και όχι ελαττώματα. Σημειώνεται ότι κάτω από το Ilo box είναι αναγκαίο ένα περίγραμμα από οπή (τρύπα) για την τοποθέτηση του nfc chip, το οποίο ομοίως δεν συνιστά ελάττωμα.

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Αναιτιολόγητη υπαναχώρηση

Ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα να υπαναχώρηση αδικαιολόγητα από τη σύμβαση, διότι τα προϊόντα  κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του και είναι σαφώς εξατομικευμένα.

Τρόποι πληρωμής

Για τις online αγορές σας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

 1. Μέσω χρέωσης πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας
 2. Μέσω paypal
 3. Μέσω τραπεζικής μεταφοράς στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
  • Τράπεζα Πειραιώς
   • ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5228-086590-661
   • IBAN: GR5301722280005228086590661
   • Δικαιούχος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΕ
  • Alpha Bank
   • ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 7040-0200202-4826
   • IBAN: GR5301407040704002002024826
   • Δικαιούχος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΕ

Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας μέσω τραπεζικού λογαριασμού, θα πρέπει να προχωρήσετε στην κατάθεση ολόκληρου του ποσού της παραγγελίας σας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και τραπεζικών εξόδων, εντός 2 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της παραγγελίας και να μας ενημερώσετε γραπτώς στο [email protected] Τα στοιχεία που χρειαζόμαστε είναι:

 1. Ονοματεπώνυμο
 2. Ποσό κατάθεσης
 3. Αριθμός παραγγελίας

Έτσι θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε άμεσα την πληρωμή σας και να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση και αποστολή της παραγγελίας σας.

Ασφάλεια συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Nexi e-Commerce” της Nexi Payments Greece S.A. και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Τρόποι αποστολής

Η αποστολή των παραγγελιών γίνεται μέσω των εταιριών ταχυμεταφορών (courier) που συνεργαζόμαστε. Η εταιρία ταχυμεταφορών παραδίδει στη διεύθυνση που εσείς δηλώνετε (οικία, εργασία κλπ), με εξαίρεση περιπτώσεις δυσπρόσιτων περιοχών όπου θα πρέπει να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κοντινότερο υποκατάστημα της εταιρίας ταχυμεταφορών.

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον παραλήπτη.

Διαθεσιμότητα

Τα προϊόντα ilo είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας και βάση αποθεμάτων.

Χρόνος αποστολής

Η αποστολή διεκπεραιώνεται κατόπιν συνεννόησης ή όπως αυτή αναφέρεται στη σελίδα του εκάστοτε προϊόντος και δίνεται προτεραιότητα κατόπιν της ημερομηνίας παραγγελίας. Σε άλλη περίπτωση ο χρόνος αποστολής των προϊόντων ορίζεται στις 10 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που ο πελάτης θα δώσει το τελικό ΟΚ στο design brief ή box brief.

Περιορισμός & Ανάληψη ευθυνών

Η εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή άλλων ειδικών συνθηκών.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν υποστεί φθορά ή καταστροφή κατά την μεταφορά του, η εταιρία αναλαμβάνει την αντικατάστασή του. Σε περιπτώσεις αλλαγών και επιστροφών, η εταιρία ανταποκρίνεται εντός 21 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο και το λόγο χρήσης και διαχείρισης της κάρτας και του ilo box, καθώς και του περιεχομένου που επιλέγει ο κάθε χρήστης. Ο χρήστης οφείλει να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση, παράνομης ή αντίθετης στα χρηστά ήθη, χρήσης και διαχείρισης της κάρτας ή και του ilo box, η εταιρία δικαιούται να παύσει άμεσα στην πρόσβαση στο λογαριασμό του χρήστη και επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματός της.

Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή βλάβη που προκαλείται από κυβερνοεπιθέσεις, αθέμιτη πρόσβαση ή παρεμβολή σε πληροφοριακά δεδομένα, αθέμιτη παρεμβολή σε δεδομένα ή υποκλοπή δεδομένων ή άλλες παρόμοιες αθέμιτες παραβιάσεις και πράξεις που διενεργούνται από τρίτα πρόσωπα που δεν συνδέονται με την εταιρία.

Πολιτική τιμών

Ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους κατά το χρόνο της παραγγελίας. Οι τιμές που αναγράφονται σε κάθε προϊόν αφορούν σε τελικές τιμές με Φ.Π.Α. και δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη και προστίθενται στην τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Εγγύηση

Η εταιρία δεσμεύεται να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωματικό προϊόν, ή προϊόν που έχει υποστεί φθορά ή καταστροφή κατά την μεταφορά του.

Εφαρμοστέο δίκαιο-δικαιοδοσία

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2023

0
  0
  Καλάθι
  Το καλάθι είναι άδειο