ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – AFFILIATE

Η εταιρία με την επωνυμία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ε.Ε. με έδρα στη Θεσσαλονίκη, οδός 26ης Οκτωβρίου 28 – Αναγεννήσεως 2, ΤΚ 54627 Α.Φ.Μ. 800822937 Δ.Ο.Υ Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ και αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 142151906000 (στο εξής χάριν συντομίας εταιρία) δημιούργησε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα – ιστοσελίδα www.ilo.com.gr πώλησης με πληρωμή της κάρτας, box και sticker ilo (στο εξής τα προϊόντα  ilo)  και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου.

Οι παρόντες όροι αφορούν τη χρήση της υπηρεσίας ilo affiliate που απευθύνεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγράφεται στην υπηρεσία με σκοπό την προώθηση των προϊόντων ilo σε τελικούς χρήστες – καταναλωτές (στο εξής Συνεργάτης).

Εάν κάποιος Συνεργάτης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και του συγκεκριμένου προγράμματος.

 1. Ο Συνεργάτης με την εγγραφή του στην υπηρεσία ilo affiliate λαμβάνει μοναδικό κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό affiliate. O Συνεργάτης είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη του κωδικού πρόσβασης και μπορεί να έχει ένα μόνο λογαριασμό affiliate. Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει να εφοδιαστεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό, καθώς και με σύνδεση στο διαδίκτυο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ilo affiliate.
 2. Ο Συνεργάτης μέσω του λογαριασμού του μπορεί να βλέπει τον σύνδεσμο (link) του καθώς και την πρόοδο των παραγγελιών που πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτού. Σε περίπτωση που ένας πελάτης του μπει έστω και μια φορά από το εν λόγω σύνδεσμο (link) αλλά δεν ολοκληρώσει εκείνη την στιγμή την παραγγελία ο μηχανισμός διαθέτει ειδικό κουκι που διαρκεί 30 ημέρες και μέσω αυτού μπορεί να καταγράψει μελλοντική αγορά του εν λόγω πελάτη- χρήστη. Σε περίπτωση όμως που ο εν λόγω χρήστης δεν μπήκε ποτέ στο λινκ που του έδωσε ο Συνεργάτης δεν καταγράφεται ως πελάτης του.

Η αμοιβή (προμήθεια)  του Συνεργάτη ανέρχεται σε ποσοστό 10% + ΦΠΑ επί της καθαρής αξίας (τιμή λιανικής πώλησης κατά το χρόνο της αγοράς χωρίς ΦΠΑ 24% ) των προϊόντων που αγοράσθηκαν από τους πελάτες που έχουν καταγραφεί στην καρτέλα του, υπό την προϋπόθεση ότι οι πελάτες έχουν καταβάλλει (εξοφλήσει) το τίμημα. Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα και αφού ο Συνεργάτης παραδώσει στην εταιρία το νόμιμο φορολογικό παραστατικό. Η πληρωμή θα υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις

 1. Ο Συνεργάτης οφείλει να ενεργεί καλόπιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις οδηγίες της εταιρίας. Υποχρεούται να μην τροποποιεί το σύνδεσμο που του παρέχει η υπηρεσία και τυχόν δημιουργικά.
 2. Με το παρόν δεν δημιουργείται καμίας μορφής εταιρία ή συμβατικό μόρφωμα μεταξύ των μερών, ο δε Συνεργάτης παραμένει ανεξάρτητο πρόσωπο και δεν αποκτά κανένα δικαίωμα επί των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρίας, όπως ενδεικτικά, επί του περιεχομένου της ιστοσελίδας, των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. και όσων δικαιωμάτων σχετίζονται με τα προϊόντα ilo.
 3. Ο Συνεργάτης υποχρεούται τόσο κατά τη διάρκεια της παρούσας όσο και μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της, να τηρεί άκρως απόρρητες και εμπιστευτικές πληροφορίες της εταιρίας τις οποίες λαμβάνει γνώση, να μην τις κοινοποιήσει, αποκαλύψει σε οποιονδήποτε τρίτο (συμπεριλαμβανομένων συγγενών του, φιλικού περιβάλλοντος, εργαζομένων σε αυτόν και συνεργατών του), τις εκμεταλλευτεί προς όφελός του ή όφελος τρίτου, τις επεξεργαστεί ή τις αντιγράψει.
 4. Ο Συνεργάτης δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των πελάτων που επισκέπτονται τον σύνδεσμό του.
 5. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην ιστοσελίδα, στην εμπορική της πολιτική, στην υπηρεσία affiliate και στους παρόντες όρους οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.
 6. Σε περίπτωση, που ο Συνεργάτης προβεί σε οποιαδήποτε αντισυμβατική, παράνομη ή αντίθετη στα χρηστά ήθη χρήση της υπηρεσίας affiliate, η εταιρία δικαιούται άμεσα χωρίς προειδοποίηση να αναστείλει ή να διαγράψει τον λογαριασμό του Συνεργάτη και να απενεργοποιήσει τον σχετικό σύνδεσμο (link). Στην περίπτωση, αυτή δικαιούται να αξιώσει από τον Συνεργάτη αποζημίωση για κάθε ζημία της.

Η παραπάνω αναστολή ή διαγραφή και απενεργοποίηση του συνδέσμου είναι δυνατή και σε περίπτωση που ο Συνεργάτης δεν κάνει χρήση της υπηρεσίας για διάστημα άνω των τριών (3) μηνών. Η εν λόγω απενεργοποίηση γίνεται άμεσα στο τέλος του τριμήνου χωρίς προειδοποίηση.

 1. Τα μέρη μπορούν να λύσουν την παρούσα σύμβαση μετά από προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση 60 ημέρων.
 2. Οι παρόντες Όροι και η συνοδεύουσα αυτούς Αίτηση εγγραφής στην Υπηρεσία αποτελούν την συνολική συμφωνία σχετικά με την παροχή της Υπηρεσίας και υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας ή επικοινωνίας με την εταιρία ή με τους εμπορικούς συνεργάτες της.
 3. Ο Συνεργάτης δε μπορεί να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρίας. Η εταιρία δύναται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο για την λειτουργία της Σύμβασης και την παροχή των Υπηρεσιών.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι του Συνεργάτη για οποιαδήποτε ζημία του θετική, αποθετική ή άλλη, όπως ενδεικτικά απώλεια κερδών, διαφυγόντα κέρδη, αποζημίωση χρηματικής ικανοποίησης κλπ, που τυχόν υποστεί ο Συνεργάτης κατά τη χρήση της υπηρεσίας.

 1. Ο Συνεργάτης υποχρεούται να δηλώνει στη εταιρία εγγράφως τυχόν μεταβολή των στοιχείων του (διεύθυνση, τηλέφωνο, νόμιμος εκπρόσωπος) όπως αναφέρονται στην Αίτηση εγγραφής στην Υπηρεσία
 2. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με την υπηρεσία affiliate, ο Συνεργάτης μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο: 6988373447 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

0
  0
  Καλάθι
  Το καλάθι είναι άδειο